Báo cáo theo nghị định 81
Báo cáo năm 2016
Phụ lục I - Thông báo người đại diện pháp luật:
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Thong bao nguoi dai dien phap luat.pdf

Báo cáo chiến lược phát triển của doanh nghiệp:
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Bao cao chien luoc phat trien doanh nghiep.pdf

Phụ lục III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc III - Ke hoach SXKD va DTPT 5 nam.pdf

Phụ lục IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016:
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc IV - Ke hoach SXKD va DTPT nam 2016.pdf

Phụ lục V - Báo cáo đánh giá kết quả SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất:
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc V - Bao cao danh gia ket qua SXKD hang nam va 03 nam gan nhat.pdf

Phụ lục VI: Báo cáo kết quả các nhiệm vụ công ích xã hội:
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc VI - Bao cao ket qua cac nhiem vu cong ich xa hoi.pdf

Phụ lục VII:Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016.
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc VII.pdf

Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc VIII.pdf

Phụ lục IX: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc IX.pdf

Phụ lục X: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng
http://ptfinance.com.vn/upload/Nghi dinh 81/Phu luc X.pdf
 
TIN TỨC MỚI

Báo cáo năm 2017