Tin khách hàng

Chào bán quyền mua cổ phần CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện thông báo bán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone như sau.
BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV  BƯU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG
Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-ĐTTC ngày 13/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện về việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong, chúng tôi xin thông báo về việc bán cổ phần như sau:
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
Căn cứ Quyết định số 065/QĐ-ĐTTC ngày 04/3/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện về việc bán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm thuộc sở hữu của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện tại Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, chúng tôi xin thông báo về việc chào bán quyền mua cổ phiếu như sau:
1 2