Tin tức PTF
Thông báo làm rõ số liệu danh mục đầu tư của Công ty tại thời điểm 30/06/2017
 

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV
BƯU ĐIỆN
 

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018


THÔNG BÁO
Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm
 
Nhằm làm rõ số liệu danh mục đầu tư của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tại thời điểm 30/6/2017,  chúng tôi trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư như sau: số lượng cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công ty nắm giữ tại thời điểm 30/6/2017 là: 837.649 cổ phiếu.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện, Số 68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.39449679, Fax: 024.39449678.
Trân trọng thông báo.
                       
    CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN

Chi tiết tại đây.